انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

Turun Iranilaisten Kulttuuriseura Ry

اساسنامه انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

انجمن ثبت شده ایرانیان مقیم تورکو 

بند 1 نام و مکان انجمن 
نام انجمن، انجمن ثبت شده فرهنگی ایرانیان تورکو می باشد. 

بند 2 هدف و نوع فعالیت 
هدف انجمن پیشرفت در هدایت و کمک به ایرانیانی است که به تورکو و حومه آن آمده اند و همینطور جایگزین کردن آنها، پشتیبانی و پیشرفت در حفظ فرهنگ ایرانی و تبادل فرهنگی بین ایرانی ها و فنلاتدی ها است. 

انجمن برای تحقق اهداف خود می تواند 
- جلسات مذاکره، مشاوره و نظیر آنها را برگزار نماید 
- گفتگو با رسانه های گروهی و سمینارها، همینطور بصورت بین المللی برگزار نماید 
- برنامه هایی برگزار نماید که در آن فرهنگهای مختلف با یکدیگر ملاقات کنند 
- جشنهای سنتی مربوط به فرهنگ ایرانیان را برگزار نماید 
- گروههای آموزش زبان فارسی و دیگر زبانها را تشکیل بدهد 
- فعالیتهای ورزشی، مسافرت و اردو ترتیب بدهد 
- گروههای فرهنگی و هنری تشکیل بدهد 
- کلاسهای کامپیوتر و شناخت جامعه فنلاندی تشکیل بدهد 
- کانون کودکان و نوجوانان تشکیل بدهد 
- صفحه های اینترنت خود را داشته باشد 

انجمن برای کمک به فعالیتش حق عضویت جمع آوری می کند، جشنهای غیر رایگان و انواع برنامه ها و فروش اجناس مختلف ترتیب می دهد. 
انجمن می تواند کمک ها و یارانه های رسمی درخواست نماید، اهدائیه و ارثیه قبول کند، همچنین خدمات کارشناس فرهنگ ایرانی و خدمات کمک برای جایگزینی ارائه نماید. 
این انجمن مستقل بوده و وابسته به ادیان یا احزاب سیاسی نمی باشد. 

بند 3 اعضاء 
هر فردی که 16 سال تمام داشته باشد می تواند به عضویت رسمی انجمن درآید، کسی که هدف و اساسنامه انجمن را بپذیرد. 
فرد زیر 16 سال می تواند به عنوان عضو نوجوان به انجمن بپیوندد. عضو نوجوان دارای حق رأی نمی باشد. 
هیئت مدیره انجمن اعضاء را از طریق درخواست نامه پذیرش می نماید. 

بند 4 استعفاء و اخراج عضو 
عضو حق دارد با اعلام کتبی به هیئت مدیره انجمن یا سخنگوی انجمن یا اینکه با اعلام در جلسه انجمن و ذکر در صورتجلسه از انجمن استعفاء یدهد. 

هیئت مدیره می تواند عضو را از انجمن اخراج نماید، در صورتیکه عضو حق عضویت عقب افتاده خود را پرداخت نکرده باشد.
پرداخت نکردن یا از طرفی انجام ندادن وظایفی که او در زمان عضو شدن در انجمن متعهد شده است یا با عمل کرد خود در داخل انجمن یا خارج از آن بطور قابل توجهی به انجمن صدمه وارد ساخته است یا دیگر شرایط عضویت ذکر شده در قانون یا اینکه در اساسنامه انجمن را اجرا نمی کند. 

بند 5 هزینه عضو شدن و حق عضویت 
میزان حق عضویت دریافتی هم از اعضاء رسمی و هم از اعضاء نوجوان را جلسه پاییزه تعیین می نماید. هزینه عضو شدن دریافت نمی گردد. 

بند 6 هیئت مدیره 
امور مربوط به انجمن را هیئت مدیره انتخاب شده در جلسه پاییزه که آن را سخنگو و چهار الی پنج نفر دیگر از اعضاء رسمی تشکیل میدهند رسیدگی می کند. 

هیئت مدیره از میان خود معاون سخنگوی انجمن را انتخاب می کند و همچنین از میان خود یا از خارج از هیئت مدیره منشی، خزانه دار و دیگر کارمندان متخصص مورد نیاز را بر می دارد. 

هیئت مدیره به دعوت سخنگوی انجمن یا اگر برای او مانعی بوجود آمده باشد به دعوت معاون سخنگوی انجمن تشکیل جلسه می دهد، این زمانی است که آنها دلیلی برای آن ببینند یا وقتی که حداقل نیمی از اعضاء هیئت مدیره آن را درخواست کنند. 

هیئت مدیره هنگامی دارای قدرت تصمیم گیری است، که حداقل نیمی از اعضاء آن، به همراه سخنگو یا معاون سخنگو حضور داشته باشند. رأی گیری ها بصورت ساده با احتساب اکثریت آراء انجام می پذیرد. در صورتیکه آراء مساوی شوند رأی سخنگو ملاک خواهد بود، ولی در انتخابات قرعه کشی تعیین کننده است. 

مدت زمان خدمت هیئت مدیره یک سال بر اساس تقویم می باشد. 

بند 7 حق امضاء با نام انجمن 
حق امضاء با نام انجمن متعلق به سخنگوی هیئت مدیره یا معاون سخنگو، یکی از این دو نفر به همراه منشی یا خزانه دار باتفاق می باشد. 

بند 8 دوره تراز مالی و حسابرسی 
دوره تراز مالی انجمن یک سال بر اساس تقویم می باشد. 
ترازنامه بانضمام مدارک لازم و گزارش سالیانه هیئت مدیره باید یک ماه پیش از جلسه بهاره به حسابرسان تحویل داده شود. 
حسابرسان باید نظریه کتبی خود را حد اکثر تا دو هفته قبل از جلسه بهاره به هیئت مدیره تحویل بدهند. 

بند 9 جلسات انجمن 
انجمن سالیانه دو جلسه اصلی برگزار می نماید. 
جلسه بهاره انجمن در فاصله بین ماه ژانویه الی ماه می و جلسه پاییزه در فاصله بین ماه سپتامبر الی ماه دسامبر در روزی که هیئت مدیره تعیین می کند برگزار می گردد. 

جلسه فوق العاده وقتی برگزار می گردد که جلسه انجمن اینطور تصمیم بگیرد یا زمانی که هیئت مدیره دلیلی برای آن ببیند یا وقتی که حداقل یک دهم (10/1) اعضای دارای حق رأی انجمن بصورت کتبی از هیئت مدیره برای مورد اعلام شده بخصوصی درخواست کنند. جلسه باید ظرف مدت سی روز از زمانی که درخواست برگزاری آن به هیئت مدیره ارائه شده است برگزار گردد. 

در جلسات انجمن هر یک از اعضای رسمی دارای یک رأی می باشند. 
اعضاء نوجوان حق شرکت کردن و سخن گفتن دارند، ولی حق رأی ندارند. 
نظریه ای در جلسه انجمن قاطعیت می یابد که بیش از نصف آراء داده شده به پشتیبانی از آن بوده باشد، در صورتیکه بر خلاف مقررات ذکر شده در اساسنامه نباشد. اگر آراء برابر شوند رأی سخنگوی انجمن ملاک خواهد بود، ولی در انتخابات قرعه کشی تعیین کننده است. 

بند 10 دعوت به گردهمایی جلسات انجمن 
هیئت مدیره باید برای گردهمایی جلسات انجمن حداقل ده روز قبل از برگزاری جلسه توسط ارسال نامه پستی یا پست الکترونیکی برای اعضاء از آنان دعوت بعمل آورد. 

بند 11 جلسات اصلی 
در جلسه بهاره انجمن موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد: 
1. افتتاح جلسه 
2. انتخاب سخنگوی جلسه، منشی، دو نفر ناظر صورتجلسه و در صورت نیاز دو نفر شمارنده آراء 
3. تأیید مشروعیت و حائز قدرت تصمیم گیری بودن جلسه 
4. تأیید دستور کار جلسه 
5. ارائه ترازنامه، گزارش سالیانه و نظریه حسابرسان 
6. تصمیم گیری در مورد تأیید ترازنامه و آزاد ساختن هیئت مدیره و دیگر مسئولین از قید مسئولیت 
7. بررسی دیگر موارد ذکر شده در دعوتنامه جلسه 

در جلسه پاییزه انجمن موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد: 
1. افتتاح جلسه 
2. انتخاب سخنگوی جلسه، منشی، دو نفر ناظر صورتجلسه و در صورت نیاز دو نفر شمارنده آراء 
3. تأیید مشروعیت و حائز قدرت تصمیم گیری بودن جلسه 
4. تأیید دستور کار جلسه 
5. تصویب برنامه کار، برآورد درآمد و هزینه و همچنین میزان حق عضویت برای یک سال تقویمی آینده 
6. انتخاب سخنگوی هیئت مدیره و دیگر اعضاء هیئت مدیره 
7. انتخاب یک یا دو نفر حسابرس و برای آنان معاون حسابرس 
8. بررسی دیگر موارد ذکر شده در دعوتنامه جلسه 
در صورتیکه یکی از اعضاء انجمن بخواهد موضوعی در جلسه بهاره یا پاییزه انجمن مورد بررسی قرار گیرد، او باید آن را به موقع به هیئت مدیره اعلام نماید، تا موضوع را بتوان در دعوتنامه جلسه گنجانید. 

بند 12 تغییر در اساسنامه و انحلال انجمن 
تصمیم گیری در مورد تغییر در اساسنامه باید در جلسه انجمن بصورت ساده با احتساب اکثریت آراء انجام پذیرد و تصمیم گیری در مورد انحلال انجمن باید در جلسه انجمن با احتساب حداقل سه چهارم (4/3) اکثریت آراء انجام گیرد. در دعوتنامه جلسه باید تغییر در اساسنامه یا انحلال انجمن ذکر گردد. 

در صورت انحلال انجمن دارایی های انجمن به روش مشخص شده توسط اکثریت آراء که رأی به انحلال انجمن صادر کرده اند در جهت پیشبرد هدف انجمن استفاده خواهد گردید. 
در صورت توقیف انجمن دارایی های آن در جهت همان هدف استفاده خواهد شد. Turun iranilaisten kulttuuriseura RY

1§Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Turun Iranilaisten kulttuuriseura RY. 

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Turkuun ja sen ympäristön saapuneiden iranilaisten ohjaamista ja auttamista sekä heidän kotoutumistaan, tukea ja edistää iranilaisten kulttuurin säilymistä ja kulttuurivaihtoa iranilaisten ja suomalaisten välillä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi 
• Järjestää keskustelu, neuvonta - yms. tilaisuuksia
• Järjestää tiedotustilaisuuksia sekä seminaareja, myös kansanvälisiä.
• Järjestää tapahtumia, jossa eri kulttuurin kohtaavat.
• Järjestää iranilaisten kulttuurin perinnejuhla.
• Järjestää persian ja muiden kielten opetusryhmä.
• Järjestää urheilutoiminta, retkiä ja leirejä.
• Järjestää kulttuuri ja taideryhmiä
• Järjestää ATK – ja suomalaisen yhteiskuntatietouden kursseja
• Järjestää lasten ja nuorten kerhoja 
• Ylläpitää omia nettisivuja
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja. Yhdistys voi myös hakea julkisia tukia ja Avustuksia, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia, rahankeräystä, myyjäisiä ja maksullisia huvitilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Tämä yhdistys on itsenäinen eikä oleriippuvainen uskonnoista ja poliittisista puolueista.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisesti jäseneksi voi liittyä jokainen 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Yhdistyksen nuorisojäseneksi voi liittyä alle 16- vuotias. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4§Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 
Maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne veloitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä Sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut 
Yhdistyksen tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

5§ Liittymis – ja jäsenmaksu 
Sekä varsinaiselta jäseniltä että nuorisojäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää Syyskokous. Liittymismaksua ei peritä. 

6§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-5 muuta varsinaista jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtaja sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muuta tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,Kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päättövaltainen.kun vähintään puolet sen jäsenistä. puheenjohtaja tai Varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. 
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten Enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitaja kanssa.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille Viimeistään kuukautta enne kevätkokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen Määräämänä päivänä. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
Hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä Kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa sitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty Hallitukselle. 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.
Nuorisojäsenillä on osallistumis – ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 
Äänen mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen päivää ennen kokousta jäsenille postitetuille kirjeillä tai sähköpostitse.

11§ Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausuntoa
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Käsitellään muuta kokouskutuosamainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen
suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muuta hallituksen jäsenet
7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät – tai syyskokouksen Käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan 
Sisällyttää kokouskutuun. 

12§ sääntöjen muuttaminen ha yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 
kolme neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutussa on mainittavaYhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen Purkamisestapäättävän kokouksen määräämällä tavalla. 

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.