انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

Turun Iranilaisten Kulttuuriseura Ry

03/18 1390
عکس و ویدئو از اجرای رقص محلی توسط کودکان.
این مراسم در مکان Auralan و در تاریخ 1.6.2011 و از طرف انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو (Turun Iranilaisten Kulttuuriseura) ترتیب داده شد.

Pohjolan ja Raunistulan kaupungin-osaviikko
اجرای رقص های محلی توسط کودکان - انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

اجرای رقص های محلی توسط کودکان - انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

اجرای رقص های محلی توسط کودکان - انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

اجرای رقص های محلی توسط کودکان - انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

اجرای رقص های محلی توسط کودکان - انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

اجرای رقص های محلی توسط کودکان - انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

اجرای رقص های محلی توسط کودکان - انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

اجرای رقص های محلی توسط کودکان - انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.