انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

Turun Iranilaisten Kulttuuriseura Ry

12/23 1390
عصر امروز مراسم چهارشنبه آخر سال در تورکو با شرکت خانواده های ایرانی و با برنامه هایی که از طرف انجمن فرهنگی تدارک دیده شده بود برگزار گردید. مراسم عبارت بود از برافروختن آتش و پریدن از روی آن و پذیرایی با چای و آش رشته.

مراسم چهارشنبه سوری در ساحل Uittamo

مراسم چهارشنبه سوری در ساحل Uittamo

مراسم چهارشنبه سوری در ساحل Uittamo

مراسم چهارشنبه سوری در ساحل Uittamo

مراسم چهارشنبه سوری در ساحل Uittamo

مراسم چهارشنبه سوری در ساحل Uittamo

مراسم چهارشنبه سوری در ساحل Uittamo

مراسم چهارشنبه سوری در ساحل Uittamo

مراسم چهارشنبه سوری در ساحل Uittamo

مراسم چهارشنبه سوری در ساحل Uittamo
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.