انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

Turun Iranilaisten Kulttuuriseura Ry

08/24 1391
طبق وعده ای که در روز نشست سالانه انجمن (11.11.2012) داده شد، آگهی استخدام یک نفر جهت پروژه Maahanmuuttaja Omaishoitajana -projekti به شرح زیر خدمت علاقه مندان و واجدین شرایط ارائه می گردد
Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry julistaa haettavaksi palkkatukityöntekijän toimen Maahanmuuttaja omaishoitajana -projektissa.
palkkatuki työnimike: keittiö- ja kerhoapulainen
Lisätietoja projektista http://www.omaishoitokeskus.fi/4 ja Omaishoitokeskuksesta ja työyhteisöstämme www.omaishoitokeskus.fi
sekä projektityöntekijä Sepideh Alborzi p. 0400- 942889
Työ alkaa sopimuksen mukaan.
Työvuorot ovat pääsääntöisesti aamu-/päivävuoroja.
Hakemus sähköpostitse sepidehalborzi.omaishoitajat@pp.inet.fi tai postitse:
Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Vanha Hämeentie 105
20540 Turku.
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.